PHUKET

 

 

TRAVEL • APR 2004 • PHUKET, THAILAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket

 

heartpatrick phuket